Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak i jakim celu będą przetwarzane Twoje dane osobowe, jest Fundacja Ochrony Pamięci Obozu Zagłady w Treblince z siedzibą w Warszawie przy ul. Tłomackie 3/5 (dalej „Fundacja”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do Fundacji. Oto nasze dane kontaktowe:

 • adres e-mail: fundacja@pamiectreblinki.org
 • adres pocztowy: Fundacja Ochrony Pamięci Obozu Zagłady w Treblince, Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa.

Skąd mamy Twoje dane?

Dostajemy je od Ciebie, gdy otrzymujemy wypełnioną przez Ciebie ankietę z danymi osób, które zginęły podczas Zagłady.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fundację?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda udzielona nam przy przekazywaniu nam wypełnionej ankiety. Podajesz nam w niej Twoje dane osobowe. Od tej chwili możemy je przetwarzać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) i wydanymi do niego aktami prawnymi.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie dla celów badań naukowych i historycznych. O ile nie została zastrzeżona Twoja anonimowość, to zgodnie z podpisanym przez Ciebie oświadczeniem Fundacja może przekazywać Twoje dane instytucjom, które tak jak Fundacja zbierają informacje o ofiarach Holokaustu i podpisały umowę z Fundacją o ochronie danych. Fundacja zadba, by Twoje dane były przetwarzane z poszanowaniem zasady minimalizacji danych, a zatem że w szczególności art. 89 Rozporządzenia dotyczący zasad przetwarzania danych osobowych dla celów prowadzenia dokumentacji i badań historycznych będzie zawsze i w pełni przestrzegany.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe także dlatego, że niezbędne jest utrzymanie kontaktu z Tobą, gdy:

 • ktoś będzie chciał skontaktować się z Tobą – wówczas będziemy chcieli móc przekazać Ci kontakt do tej osoby;
 • będzie to konieczne w celach statutowych Fundacji (upamiętnienie ofiar Zagłady).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w sposób opisany w Polityce Prywatności np. przesyłając mejla z podanego przez Ciebie w zeznaniu adresu lub pisemne oświadczenie na adres Fundacji. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. Jednak nawet jeżeli wycofasz swoją zgodę, Fundacja będzie mogła nadal przetwarzać Twoje dane w ograniczony sposób dla celów badań naukowych i historycznych, o ile pozwolą na to obowiązujące regulacje prawne (art. 17 ust. 3 RODO) i zgodnie z Polityką Prywatności. Nigdy też, poza przypadkami wskazanymi w RODO, te dane bez Twojej zgody nie zostaną ujawnione.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby przyjąć dane zgłoszonej przez Ciebie ofiary Zagłady:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail lub adres pocztowy,
 • kraj zamieszkania,
 • powiązanie z ofiarą Zagłady.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli przyjąć przesłanego przez Ciebie zgłoszenia.

Jakie masz uprawnienia wobec Fundacji w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie Twoich praw w zakresie przetwarzanych danych wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i ich usunięcia. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku przetwarzania danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych prawo pozwala w niewielkim stopniu ograniczyć Twoje uprawnienia, by raz złożona ankieta mogła stać się niezniszczalnym zeznaniem ważnym również dla następnych pokoleń.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • zażądasz usunięcia danych, sprzeciwisz się wobec ich przetwarzania albo wycofasz zgodę na ich przetwarzanie: zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO Twoje dane będą mogły być nadal przez nas przetwarzane w ograniczonym jednak zakresie przede wszystkim dla celów prowadzonej dokumentacji historycznej. Nie będziemy już ich jednak przetwarzać dla utrzymania kontaktu z Tobą, ani nie będziemy ich nikomu udostępniać. Dodatkowo jeżeli wyraziłeś wcześniej zgodę na udostępnienie swoich danych na publicznie dostępnej stronie internetowej Fundacji, Twoje dane zostaną z tej strony usunięte. Podejmiemy także działania, by poinformować administratorów przetwarzających Twoje dane osobowe, że mają usunąć wszelkie łącza do tych danych, ich kopie lub ich replikacje.
 • cofniesz swoją wcześniejszą zgodę na udostępnienie swoich danych na publicznie dostępnej stronie internetowej Fundacji danych; Twoje dane zostaną z tej strony usunięte. Podobnie jak w przypadku żądania usunięcia danych podejmiemy kroki, by poinformować administratorów przetwarzających Twoje dane osobowe, że mają usunąć wszelkie łącza do tych danych, ich kopie lub ich replikacje;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – wtedy możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych. Gdy zauważysz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte – wtedy ograniczymy przetwarzanie na czas potrzebny do ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: zechcesz przekazać te dane innej organizacji, wtedy wykonamy ich kopię, i przekażemy Tobie lub wskazanej instytucji.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym, ale tylko jeśli ich żądanie wynika z obowiązującego prawa. Twoje wybrane dane (imię, nazwisko, kraj zamieszkania i powiązanie z ofiarą) możemy także udostępnić osobom lub organizacjom o misji podobnej do naszej, aby one również mogły znać informacje o podanych przez Ciebie ofiarach Zagłady. Może to nastąpić tylko pod warunkiem uzyskania wcześniej na to Twojej zgody i podpisania przez te osoby lub organizacje odpowiedniej umowy z Fundacją przewidującej w szczególności właściwą ochroną Twoich danych.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Poza przypadkiem opisanym powyżej Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko wówczas, gdy wyrazisz na to zgodę, a także gdy pozwolą na to obowiązujące przepisy prawa.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe bezterminowo, ponieważ tylko w ten sposób możemy wykazywać, że przekazane przez Ciebie dane pochodzą z konkretnego, wiarygodnego źródła.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane nie są przetwarzane automatycznie.