Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: Rozporządzenie RODO) Fundacja Ochrony Pamięci Obozu Zagłady w Treblince (Fundacja „Pamięć Treblinki”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Tłomackie 3/5 informuje, że jest administratorem danych osobowych zamieszczonych w ankietach „Księga Imion” – wypełnionych i doręczonych jej w dowolny sposób w tym za pośrednictwem strony internetowej Fundacji.

Podstawą prawną dla przetwarzania przekazanych nam danych jest wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie do celów prowadzenia badań naukowych i historycznych w tym przede wszystkim tworzenia listy ofiar obozu zagłady Treblinka II (art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia RODO). Jej wyrażenie jest warunkiem włączenia danych zawartych w przekazywanej ankiecie do zasobu przechowywanej przez Fundację „Pamięć Treblinki” dokumentacji ofiar Zagłady w tym obozu zagłady Treblinka II. Dane osobowe, które przekazano nam inną drogą, a które nie są opatrzone zgodą na ich przetwarzanie wyrażoną przez osobę, której dane dotyczą, nie będą przez Fundację „Pamięć Treblinki” przetwarzane, chyba że występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania nadrzędne wobec interesów osoby, której dane dotyczą (np. w celu obrony przed roszczeniami, ich ustalenia lub dochodzenia).

Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w wymienionych wyżej celach, które w rzadkich sytuacjach mogą wymagać z Państwem kontaktu, a także w celach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Dane te będą przechowywane i przetwarzane w podanych celach bezterminowo, chyba że co innego będzie od nas wymagało prawo.

Przekazane nam dane nie będą przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, nie będą też przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Mogą nimi też być podmioty prowadzące bazy danych ofiar Zagłady a także inne podmioty prowadzące badania naukowe i historyczne, ale wyłącznie na podstawie podpisanych z Fundacją „Pamięć Treblinki” umów i pod warunkiem wprowadzenia przez nie zabezpieczeń, o których mowa w art. 89 Rozporządzenia RODO. Podmiotom prowadzącym bazy danych ofiar Zagłady albo prowadzącym badania naukowe i historyczne udostępnimy tylko Państwa imię, nazwisko i powiązaniem z ofiarą Zagłady i wyłącznie wtedy, gdy wyrażacie Państwo na to zgodę.

Uprawnienia osób fizycznych, których dane osobowe przetwarzane są przez  Fundację „Pamięć Treblinki”

Macie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania w przypadku, gdy przetwarzane dane są błędne, do żądania przeniesienia danych, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i ich usunięcia.

Wszystkie powyższe żądania a także wszelkie inne pytania dotyczące zasad przetwarzania przez Fundację „Pamięć Treblinki” administrowanych przez nią danych osobowych mogą być zgłaszane w jeden z następujących sposobów:

  • osobiście w siedzibie Fundacji „Pamięć Treblinki”,
  • pocztą elektroniczną wysłaną na adres fundacja@pamiectreblinki.org  z adresu email podanego wcześniej przez Państwa w trakcie przekazywania danych,
  • pisemnie listem poleconym na aktualny adres Fundacji „Pamięć Treblinki”, jeżeli Ankietę złożyli Państwo wcześniej przesyłając nam ją listem, a podpis Państwa jest zgodny z tym złożonym w Ankiecie – w takiej sytuacji potwierdzenie przyjęcia Państwa decyzji zostanie do Państwa wysłane pocztą zwrotną.

Złożone w jeden z powyższych sposobów żądanie powinno zawierać obok danych pozwalających na jednoznaczną identyfikację wnioskodawcy również następujące informacje:

  • w każdym przypadku – rodzaj żądania (dostęp do danych przetwarzanych przez Fundację, sprostowanie danych, ograniczenie przetwarzania, przeniesienie danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania),
  • w przypadku żądania poprawienia danych – poprawne dane, o ile Państwa dane przetwarzane przez Fundację „Pamięć Treblinki” są błędne,
  • w przypadku żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przekazanych nam danych oraz ich usunięcia, Fundacja będzie mogła je dalej przetwarzać, o ile zezwolą na to przepisy prawa, wyłącznie w ograniczonym zakresie dla celów prowadzonej dokumentacji archiwalnej i historycznej, i nie będzie mogła ich przetwarzać w inny sposób w tym dla utrzymywania z Państwem kontaktu (art. 17 ust. 3 RODO). Jeżeli za Państwa zgodą zostały one umieszczone na stronie Fundacji, zostaną z tej strony usunięte. Nigdy też, poza przypadkami określonymi w RODO, te dane nie zostaną ujawnione.

W przypadku gdy Państwa żądanie nie będzie dostatecznie precyzyjnie sformułowane, albo gdy pojawią się wątpliwości co do zakresu żądania, Fundacja zwróci się do Państwa z prośbą o jego sprecyzowanie lub dodatkowe wyjaśnienia. W przypadku braku odpowiedzi Fundacja będzie uprawniona do wstrzymania obsługi żądania do momentu uzyskania w tej sprawie oczekiwanych wyjaśnień. Fundacja nie realizuje także żądań, których nadawców nie jest w stanie jednoznacznie zidentyfikować, z którymi nie ma kontaktu, a także żądań niejasnych lub niepełnych.

Fundacja „Pamięć Treblinki” może nie uwzględnić w całości żądania sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych i ich usunięcia, jeżeli istnieją inne ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub są one niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.  Po otrzymaniu Państwa żądania Fundacja powiadomi Państwa o sposobie jego obsługi.

Możecie Państwo w każdym czasie wnieść skargę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez naszą Fundację do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

aktualizacja z dnia 30 kwietnia 2019