Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak i jakim celu będą przetwarzane Twoje dane osobowe, jest Fundacja Ochrony Pamięci Obozu Zagłady w Treblince z siedzibą w Warszawie przy ul. Tłomackie 3/5 (dalej „Fundacja”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: fundacja@pamiectreblinki.org
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Fundacja Ochrony Pamięci Obozu Zagłady w Treblince, Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa.

Skąd mamy Twoje dane?

Dostajemy je od Ciebie, gdy otrzymujemy wypełnioną przez Ciebie ankietę z danymi osób, które zginęły podczas Zagłady.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fundację?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda udzielona nam przy przekazywaniu nam wypełnionej ankiety. Podajesz nam w niej Twoje dane osobowe. Od tej chwili możemy je przetwarzać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)  i wydanymi do niego aktami prawnymi.
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie dla celów badań naukowych i historycznych. O ile nie została zastrzeżona Twoja anonimowość, to zgodnie z podpisanym przez Ciebie oświadczeniem Fundacja może przekazywać Twoje dane instytucjom, które tak jak Fundacja zbierają informacje o ofiarach Holokaustu i podpisały umowę z Fundacją o ochronie danych. Poza tym Twoje dane nie będą nikomu udostępniane bez Twojej wyraźnej zgody. Fundacja zadba, by Twoje dane były przetwarzane z poszanowaniem zasady minimalizacji danych, a zatem że w szczególności art. 89 Rozporządzenia dotyczący zasad przetwarzania danych osobowych dla celów prowadzenia dokumentacji i badań historycznych będzie zawsze i w pełni przestrzegany.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe także dlatego, że niezbędne jest utrzymanie kontaktu z Tobą, gdy:

  • będziemy Cię prosić o zgodę na udostępnienie przesłanych nam materiałów innym osobom lub instytucjom dla celów prowadzonej przez nie dokumentacji historycznej, jeżeli pojawi się taka potrzeba,
  • ktoś będzie chciał skontaktować się z Tobą – wówczas będziemy chcieli móc przekazać Ci kontakt do tej osoby;
  • będzie to konieczne w celach statutowych Fundacji (upamiętnienie ofiar Zagłady).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie, przesyłając mejla z podanego przez Ciebie w zeznaniu adresu lub pisemne oświadczenie na adres Fundacji. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. Fundacja będzie jednak mogła nadal przetwarzać Twoje dane w ograniczony sposób dla celów badań naukowych i historycznych, o ile pozwolą na to obowiązujące regulacje prawne (art. 17 ust. 3 RODO), jednak bez Twojej zgody nigdy ich nie ujawnimy.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby przyjąć dane zgłoszonej przez Ciebie ofiary Zagłady:

  • imię i nazwisko
  • adres e-mail lub
  • adres pocztowy.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli przyjąć przesłanego przez Ciebie zgłoszenia.

Jakie masz uprawnienia wobec Fundacji w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie Twoich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku przetwarzania danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych prawo pozwala w niewielkim stopniu ograniczyć Twoje uprawnienia, by raz złożona ankieta mogła stać się niezniszczalnym zeznaniem ważnym również dla następnych pokoleń.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane nadal będą przetwarzane dla celów prowadzonej dokumentacji historycznej, jednak nie będziemy już ich przetwarzać dla utrzymania kontaktu z Tobą;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – wtedy możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych. Gdy zauważysz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – wtedy ograniczymy przetwarzanie na czas potrzebny do ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: zechcesz przekazać te dane innej organizacji, wtedy wykonamy ich kopię, i przekażemy Tobie lub wskazanej instytucji.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym, ale tylko jeśli ich żądanie wynika z obowiązującego prawa.
Informujemy, że podpisanie ankiety oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie Twoich dane osobom lub organizacjom o misji podobnej do naszej, aby one również mogły znać informacje o podanych przez Ciebie ofiarach Zagłady, pod warunkiem podpisania przez nie umowy z Fundacją o ochronie danych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe bezterminowo, ponieważ tylko w ten sposób możemy wykazywać, że przekazane przez Ciebie dane pochodzą z konkretnego, wiarygodnego źródła.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Poza przypadkiem opisanym powyżej Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko wówczas, gdy wyrazisz na to zgodę, a także gdy pozwolą na to obowiązujące przepisy prawa.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane nie są przetwarzane automatycznie.

Pełna treść Twojej zgody na przetwarzanie danych, której skrócona wersja jest podpisywana w ankiecie z informacjami o ofiarach Zagłady

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Ochrony Pamięci Obozu Zagłady w Treblince (Fundacja „Pamięć Treblinki”), której siedzibą jest Warszawa, kod pocztowy 00-090, ul. Tłomackie 3/5. Przysługuje Ci szereg praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora, którym jest Fundacja „Pamięć Treblinki” na warunkach opisanych niżej dla celów prowadzonych przez Fundację „Pamięć Treblinki” badań naukowych i historycznych oraz tworzonej listy ofiar obozu zagłady „Treblinka II”.
Podstawą prawną przetwarzania przez Fundację „Pamięć Treblinki” przekazanych danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. ‘a’ Rozporządzenia UE 2016/679), a jej wyrażenie jest warunkiem włączenia danych zawartych w przekazywanej ankiecie do zasobu przechowywanej przez Fundację „Pamięć Treblinki” dokumentacji ofiar Zagłady, w tym obozu zagłady „Treblinka II”.
Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w wymienionych wyżej celach, które w rzadkich sytuacjach mogą wymagać kontaktu z Tobą, a także w celach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Dane te będą przechowywane i przetwarzane w podanych celach bezterminowo, chyba że co innego będzie od nas wymagało prawo.
Masz prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, do żądania przeniesienia. Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, pamiętając jednak, że Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przewiduje możliwość przetwarzania Twoich danych, gdy jedyną podstawą prawną ich przetwarzania pozostaną badania naukowe i historyczne (Motyw 50, 65).
Poza przypadkiem przekazywania danych dla celów badań naukowych i historycznych (patrz poniżej) odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
Możesz w każdym czasie wnieść skargę na przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego.

Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych (imię, nazwisko i adres mejlowy lub pocztowy) wyłącznie w celach badań naukowych i historycznych i tylko podmiotom prowadzącym bazy danych ofiar Zagłady, pod warunkiem podpisania przez te podmioty umowy z Fundacją Ochrony Pamięci Obozu Zagłady w Treblince gwarantującą właściwą i zgodną z prawem ochronę moich danych. Wiem, że mam prawo wycofania zgody na przekazywanie danych, a owo wycofanie będzie również obowiązujące dla podmiotów, którym Fundacja dane przekazała.